Новини
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ВЕЛЧЕВ И КО“

Адвокатско дружество „Велчев и Ко (нататък “Велчев и Ко” или „Дружеството“) зачита неприкосновеността на личния живот и гарантира в максимална степен защитата на личните данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на потребителите на нашия уебсайт: http://vlaw.bg/ („Сайта“).

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Това може да е информация като вашето име, адрес, имейл адрес и други лични данни.

Настоящата Политика за поверителност, определя правилата, които Велчев и Ко ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от потребителите на сайта с оглед информацията предоставена от последните чрез Контактната форма. При предоставяне на лични данни с оглед възможности за наемане на работа или установяване на бизнес отношения с партньори и доставчици се прилагат съответни специфични правила.

Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите личните си данни, независимо дали по електронен път (през Сайта) или на хартия, тъй като с предоставянето на личните си данни, Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на Сайта и/или достъпа до него. Моля да имате предвид, че в определени случаи, Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, тъй като Дружеството разполага със съответно правно основание, например изпълнение на нормативно установени задължения, съгласно действащото законодателство.

Велчев и Ко се ангажира с високи стандарти на информационна сигурност, поверителност и прозрачност и ще спазва Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Настоящата Политика за поверителност Ви предоставя информация за това как Велчев и Ко обработва лични данни. Това включва лични данни, които ще събираме за Вас, когато използвате Сайта или когато използвате или сте получател на нашите услуги, както и информация, която получаваме от други източници.

Когато използвате нашите услуги, при необходимост ще предоставим допълнителна информация за това как ще се използват получените лични данни. Настоящата Политика за поверителност трябва да се чете заедно с всяко друго известие за обработка или допълнителна информация, която Ви предоставяме.

Настоящата Политика за поверителност можете да изтеглите тук.

 

Още новини

Промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта

08 January 2020

Надя Хамбах взе участие като лектор на KYIV IGAMING AFFILIATE CONFERENCE на 18 декември 2019г. в Украйна

19 December 2019

Адвокатско дружество „Велчев и Ко“ успешно проведе обучение за внезапни проверки, наричани „dawn raid“

26 November 2019

Адвокатско дружество „Велчев и Ко.“ съдейства успешно на свой клиент при провеждане на процедура по екзекватура

30 October 2019

Промени в прилагането на Закона за хазарта

25 October 2019

Велчев и Ко съдейства за успешното лицензиране на водещ европейски производител на хазартно оборудване

14 October 2019

„Айрис Солюшънс“ ООД получи лиценз по новия ЗПУПС

14 October 2019

Новият Закон за защита на търговската тайна

21 August 2019

Нова европейска уредба на авторското право в цифровия единен пазар

01 August 2019

Успешна защита на марката PARLIAMENT

23 July 2019

Промяна на условията по облигационен заем

22 July 2019

Провеждане на Mock Dawn Raid

20 June 2019

Вписване на действителния собственик на юридическо лице

02 April 2019

Проблеми свързани с налагането на предварителни обезпечителни мерки в ревизионните производства

14 March 2019

Как се доказва липсата на неизплатени трудови възнаграждения при прехвърляне на дружествен дял?

01 March 2019

„Велчев и Ко“ успешно защити клиент срещу неправомерно наложена имуществена санкция от Агенция Митници в размер над 5 000 000 лева

16 February 2018

Краят на една ера: прекратяване двустранните инвестиционни споразумения сключени между държави-членки на Европейския Съюз

10 April 2017

Възходът на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България

24 March 2017

Промени в ГПК

28 February 2017

Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на ноу-хау и търговски тайни

16 January 2017

Промени в Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

09 November 2016

Принципи за създаване на мултисекторни регулатори, съгласно на Директива 2002/21/ЕО

25 October 2016

Надя Хамбах – основен лектор на предстоящата конференция CEEGC (Central and Eastern European Gaming Conference), 20 септември 2016

09 September 2016

СЕМИНАР: ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО и ПРЕДИМСТВА НА СТАТУСА ОИО

27 April 2016

Основни промени в новия Закон за обществените поръчки

20 April 2016

Надя Хамбах взе участие като лектор в две от конференциите, провеждани на ICE Totally Gaming

03 February 2016

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

15 October 2015

Нов проект на Постановление за дейността на Централния орган за обществени поръчки

14 October 2015

Приетите промени в Закона за защита на конкуренцията

27 July 2015

Надя Хамбах говори относно регулацията на онлайн хазарта в България на “iGaming Supershow” в Амстердам

06 July 2015

Надя Хамбах говори пред Кръглата маса на регулаторите организирана от GLI в Рим

19 June 2015

Основните моменти в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

26 May 2015

Стратегията за Единен Цифров Пазар и регулацията на онлайн хазарта

15 May 2015

Последните промени в Европейското процесуално право след влизането в сила на Регламент (ЕС) № 1215/2012 (Регламент Брюксел Iа)

15 May 2015

В светлината на измененията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) – приложното поле на чл. 12, ал. 1, т. 6 от закона и отвъд

14 May 2015

Велчев и Ко с водещо място в престижните класации Legal 500 и Chambers Europe 2015

08 May 2015

Адвокат Павел Велчев със статия за специалното приложение на в. Капитал за Телекомуникации

27 October 2014

Велчев и Ко със статия за регулаторната рамка на онлайн хазарта

26 September 2014

Велчев и Ко поеха защитата на ГАНТ

03 June 2014

Регулиране на онлайн хазарта в Румъния

20 January 2014

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ВЕЛЧЕВ И КО“

01 January 2014