Новини
Нова европейска уредба на авторското право в цифровия единен пазар

През април 2019 г. председателят на Съвета и председателят на Европейския парламент окончателно утвърдиха текста на Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар (ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/790 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА). Приемането на европейския акт е резултат от динамичното развитие на новите информационни технологии необходимостта от въвеждане на надеждна правна рамка, която да защити носителите на авторски права в отношенията им с доставчиците на информационни услуги, разпространяващи произведенията им. В следващите две години предстои държавите членки да транспонират Директивата в своите национални законодателства. Нейното правилно разбиране и прилагане е от изключителна важност за онлайн платформите, които излъчват музика и видео, както и за новинарските агрегатори, тъй като за всички тях възникват нови задължения и имуществена отговорност в случай на неизпълнението им.

В Директивата е предвидено, че за да бъде предоставено на разположение в интеренет едно произведение на изкуството, доставчикът на онлайн услугата следва да получи разрешение от съответния правоносител, например чрез сключване на лицензионно споразумение. Това разрешение ще обхваща едновременно и действия на ползвателите на платформата, когато те не са с търговска цел или не генерират значителни приходи. Допълнително се гарантира и правото на авторите на справедливо възнаграждение, като следва да се има предвид принципа на свободата на договаряне и справедливия баланс на права и интереси. В случай, че липсва разрешение от страна на правоносителите, доставчиците нямат право да разпространяват съответните произведения и носят имуществена отговорност за неправомерните си действия.

Горепосочените нововъведения създават някои предизвикателства, пред които ще се изправят както големите международни компании, предоставящи услуги на информационното общество като Youtube и Facebook, така и местните платформи, извършващи подобна дейност. На първо място, те ще следва да полагат всички необходими усилия за сключване на посочените споразумения и да предоставят на правоносителите актуална информация относно начина, по който произведенията им биват използвани. Също така, ще са длъжни да осъществяват непрекъснат контрол върху съдържанието, което бива споделяно от техните потребители, както и да не допускат то да бъде разпространявано, ако липсва разрешение за това.

Възникват въпроси относно това как ще се осигури достатъчната всеобхватност на сключваните лицензионни споразумения, какви ще бъдат законните механизми за осъществяване на предварителен и последващ контрол върху съдържанието, споделяно в онлайн пространството, и не се ли ограничава прекомерно свободата в информационното общество.

В случай, че Ви е необходим компетентен правен съвет, свързан с коректното тълкуване и прилагане на Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар, не се колебайте да се свържете с екипа на Адвокатско дружество „Велчев и ко“.

Още новини

Новият Закон за защита на търговската тайна

21 August 2019

Нова европейска уредба на авторското право в цифровия единен пазар

01 August 2019

Успешна защита на марката PARLIAMENT

23 July 2019

Промяна на условията по облигационен заем

22 July 2019

Провеждане на Mock Dawn Raid

20 June 2019

Вписване на действителния собственик на юридическо лице

02 April 2019

Проблеми свързани с налагането на предварителни обезпечителни мерки в ревизионните производства

14 March 2019

Как се доказва липсата на неизплатени трудови възнаграждения при прехвърляне на дружествен дял?

01 March 2019

„Велчев и Ко“ успешно защити клиент срещу неправомерно наложена имуществена санкция от Агенция Митници в размер над 5 000 000 лева

16 February 2018

Краят на една ера: прекратяване двустранните инвестиционни споразумения сключени между държави-членки на Европейския Съюз

10 April 2017

Възходът на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България

24 March 2017

Промени в ГПК

28 February 2017

Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на ноу-хау и търговски тайни

16 January 2017

Промени в Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

09 November 2016

Принципи за създаване на мултисекторни регулатори, съгласно на Директива 2002/21/ЕО

25 October 2016

Надя Хамбах – основен лектор на предстоящата конференция CEEGC (Central and Eastern European Gaming Conference), 20 септември 2016

09 September 2016

СЕМИНАР: ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО и ПРЕДИМСТВА НА СТАТУСА ОИО

27 April 2016

Основни промени в новия Закон за обществените поръчки

20 April 2016

Надя Хамбах взе участие като лектор в две от конференциите, провеждани на ICE Totally Gaming

03 February 2016

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

15 October 2015

Нов проект на Постановление за дейността на Централния орган за обществени поръчки

14 October 2015

Приетите промени в Закона за защита на конкуренцията

27 July 2015

Надя Хамбах говори относно регулацията на онлайн хазарта в България на “iGaming Supershow” в Амстердам

06 July 2015

Надя Хамбах говори пред Кръглата маса на регулаторите организирана от GLI в Рим

19 June 2015

Основните моменти в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

26 May 2015

Стратегията за Единен Цифров Пазар и регулацията на онлайн хазарта

15 May 2015

Последните промени в Европейското процесуално право след влизането в сила на Регламент (ЕС) № 1215/2012 (Регламент Брюксел Iа)

15 May 2015

В светлината на измененията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) – приложното поле на чл. 12, ал. 1, т. 6 от закона и отвъд

14 May 2015

Велчев и Ко с водещо място в престижните класации Legal 500 и Chambers Europe 2015

08 May 2015

Адвокат Павел Велчев със статия за специалното приложение на в. Капитал за Телекомуникации

27 October 2014

Велчев и Ко със статия за регулаторната рамка на онлайн хазарта

26 September 2014

Велчев и Ко поеха защитата на ГАНТ

03 June 2014

Регулиране на онлайн хазарта в Румъния

20 January 2014

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ВЕЛЧЕВ И КО“

01 January 2014