Новини
Вписване на действителния собственик на юридическо лице

Във връзка с транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849, в края на март 2018г. беше приет новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който въведе задължението за учредените на територията на Република България юридически лица да предоставят в определените по закон случаи актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително подробни данни за притежаваните от тях права.

Целта на уредбата е да се гарантира публичност на информацията относно собствениците, а в случай че не могат да бъдат конкретизирани - относно лицата, упражняващи пряк или косвен контрол над юридическото лице, с оглед възможността самоличността на дадено физическо лице да бъде скрита зад дружествена структура.

Всяко юридическо лице, което не декларира кои физически лица са действителните му собственици, е заплашено от имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.

Трябва да се имат предвид хипотезите, при които осъществяването на процедурата по ЗМИП няма да е необходима. Това са случаите, когато информацията е вписана на друго основание по делата или партидите на юридическите лица в съответния регистър, например при едноличните собственици на търговски дружества или съдружниците с най-малко 25% дялово участие.

За да се осъществи вписването, ЗМИП предвижда декларация, чиято форма и съдържание се определят с правилника за прилагането му. Към днешна дата обаче такъв правилник все още не е приет и това затруднява процедурата по вписване на действителния собственик.

В случай, че се нуждаете от съдействие във връзка с новата процедура по ЗМИП, не се колебайте да се обърнете към екипа на Адвокатско дружество „Велчев и ко“ за компетентен правен съвет.

Още новини

Новият Закон за защита на търговската тайна

21 August 2019

Нова европейска уредба на авторското право в цифровия единен пазар

01 August 2019

Успешна защита на марката PARLIAMENT

23 July 2019

Промяна на условията по облигационен заем

22 July 2019

Провеждане на Mock Dawn Raid

20 June 2019

Вписване на действителния собственик на юридическо лице

02 April 2019

Проблеми свързани с налагането на предварителни обезпечителни мерки в ревизионните производства

14 March 2019

Как се доказва липсата на неизплатени трудови възнаграждения при прехвърляне на дружествен дял?

01 March 2019

„Велчев и Ко“ успешно защити клиент срещу неправомерно наложена имуществена санкция от Агенция Митници в размер над 5 000 000 лева

16 February 2018

Краят на една ера: прекратяване двустранните инвестиционни споразумения сключени между държави-членки на Европейския Съюз

10 April 2017

Възходът на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България

24 March 2017

Промени в ГПК

28 February 2017

Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на ноу-хау и търговски тайни

16 January 2017

Промени в Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

09 November 2016

Принципи за създаване на мултисекторни регулатори, съгласно на Директива 2002/21/ЕО

25 October 2016

Надя Хамбах – основен лектор на предстоящата конференция CEEGC (Central and Eastern European Gaming Conference), 20 септември 2016

09 September 2016

СЕМИНАР: ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО и ПРЕДИМСТВА НА СТАТУСА ОИО

27 April 2016

Основни промени в новия Закон за обществените поръчки

20 April 2016

Надя Хамбах взе участие като лектор в две от конференциите, провеждани на ICE Totally Gaming

03 February 2016

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

15 October 2015

Нов проект на Постановление за дейността на Централния орган за обществени поръчки

14 October 2015

Приетите промени в Закона за защита на конкуренцията

27 July 2015

Надя Хамбах говори относно регулацията на онлайн хазарта в България на “iGaming Supershow” в Амстердам

06 July 2015

Надя Хамбах говори пред Кръглата маса на регулаторите организирана от GLI в Рим

19 June 2015

Основните моменти в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

26 May 2015

Стратегията за Единен Цифров Пазар и регулацията на онлайн хазарта

15 May 2015

Последните промени в Европейското процесуално право след влизането в сила на Регламент (ЕС) № 1215/2012 (Регламент Брюксел Iа)

15 May 2015

В светлината на измененията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) – приложното поле на чл. 12, ал. 1, т. 6 от закона и отвъд

14 May 2015

Велчев и Ко с водещо място в престижните класации Legal 500 и Chambers Europe 2015

08 May 2015

Адвокат Павел Велчев със статия за специалното приложение на в. Капитал за Телекомуникации

27 October 2014

Велчев и Ко със статия за регулаторната рамка на онлайн хазарта

26 September 2014

Велчев и Ко поеха защитата на ГАНТ

03 June 2014

Регулиране на онлайн хазарта в Румъния

20 January 2014

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ВЕЛЧЕВ И КО“

01 January 2014