Новини

Новият Закон за защита на търговската тайна

21 August 2019
Прочетете още

Нова европейска уредба на авторското право в цифровия единен пазар

01 August 2019

През април 2019 г. председателят на Съвета и председателят на Европейския парламент окончателно утвърдиха текста на Директивата относно авторското право в цифровия...

Прочетете още

Успешна защита на марката PARLIAMENT

23 July 2019

На 19.07.2019 година ВАС потвърди изцяло решение (отваряне на pdf файл) на АССГ и по този начин сложи край на започналия през 2014 година спор между Philip Morris Brands...

Прочетете още

Промяна на условията по облигационен заем

22 July 2019

На 19.07.2019 година Върховният касационен съд постанови решение по търговско дело 3066/2017, с което даде отговор на въпроси свързани с възможността за промяна на...

Прочетете още

Провеждане на Mock Dawn Raid

20 June 2019

Адвокатско дружество „Велчев и Ко“ успешно проведе обучение на ръководството и ключовия персонал на голяма международна компания – дългогодишен клиент на дружеството, в...

Прочетете още

Вписване на действителния собственик на юридическо лице

02 April 2019

Във връзка с транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849, в края на март 2018г. беше приет новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който въведе...

Прочетете още

Проблеми свързани с налагането на предварителни обезпечителни мерки в ревизионните производства

14 March 2019

Образуването и провеждането на ревизионно производство е процедура, с която се сблъскват голяма част от действащите дружества на територията на страната. В практиката...

Прочетете още

Как се доказва липсата на неизплатени трудови възнаграждения при прехвърляне на дружествен дял?

01 March 2019

Измененията в Търговския закон, обнародвани в брой 102 на Държавен вестник от 22.12.2017г., въведоха ограничение, според което дружествен дял може да се прехвърли на...

Прочетете още

„Велчев и Ко“ успешно защити клиент срещу неправомерно наложена имуществена санкция от Агенция Митници в размер над 5 000 000 лева

16 February 2018

С Решение № 441/04.08.2017г. постановено по НАХД № 1044/2016г. по описа на Районен съд – гр. Петрич, потвърдено с Решение № 218/ 12.02.2018г., постановено по КАНХД...

Прочетете още

Краят на една ера: прекратяване двустранните инвестиционни споразумения сключени между държави-членки на Европейския Съюз

10 April 2017

„Двустранните инвестиционни споразумения в рамките на ЕС са остарели и, както сочи опитът на Италия и Ирландия, които вече прекратиха своите ДИС в рамките на ЕС,...

Прочетете още